Om Oss

Visjon:
Å gi våre arbeidstagere en meningsfylt hverdag, gjennom arbeid og sosial omgang, uavhengig av fysiske/psykiske skader eller sykdommer. Med et mål om fast lønnet arbeide.

Motto:
Vi er ikke til for oss selv, men som et tilbud til våre Deltagere.
Hobøl Asvo er 100% eid av Hobøl kommune.

Bedriften har 17 VTA- plasser og tilbyr tilrettelagt arbeid - arbeidstrening kombinert med skole - avklaring og attføring, samt lærekandidater.

1_jpg.jpg

Tiltakets innhold

 • Deltakerne i tiltaket er ansatt i et arbeidssamvirke, med produksjon og omsetning av varer og tjenester.
 • Opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstagere som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarked. Oppgaver skal være tilpasset den enkeltes yteevne.

Målgruppe

 • Personer som har eller forventes å få innvilget uførepensjon.
 • Andre arbeidstiltak skal være vurdert og funnet uaktuelle.
 • Hovedinntekt er uføretrygd.
 • Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men det skal allikevel vurderes om det kan være aktuelt med formidling til ordinært arbeide, for derved og redusere trygdeutbetalinger.

Formål fra Hobøl Asvo

 • Gjennom god markedsføring og tilpasning gi et tifredsstillende tilbud til deltakere i samarbeid med Nav - kommuner og andre interesseparter.
 • Utvide type arbeidsoppdrag som kan gi mer variert og interessant arbeide, samtidig som det gir kvalifisering til enkeltpersoner og muligheter for ordinært arbeid.
 • Være en støttespiller til kommunenes tilbud om aktivisering av personer med psykiske/sosiale adferdsproblemer og med dette kunne redusere kommunens kostnader totalt sett.

Huskeregler

 • Vi er ikke til for oss selv, men som et tilbud for deltagerne.
 • Alle deltagere har krav på lik behandling ut fra sine problemer og forutsetninger.
 • Sosial trening og tilpasning er et viktig arbeide i vår hverdag.
 • Vi skal alltid se etter muligheter for at deltagerne kan overføres til vanlig arbeide.